1. I. KLAUZULA INFORMACYJNA

  o przetwarzaniu danych osobowych przez Młyny Szczepanki Sp. z o.o.

  Realizując obowiązek informacyjny wynikający art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) – Młyny Szczepanki Sp. z o.o. informują, że:

      1. Niniejsza informacja jest skierowana do:
       • Klientów i kontrahentów;
       • Potencjalnych klientów;
       • Osób działających w imieniu klientów;
       • Osób odwiedzających stronę internetową, korzystających z formularza kontaktowego;
      2. Administratorem danych osobowych jest Młyny Szczepanki Sp. z o.o. z siedzibą w Szczepanki 3, 86-320 Łasin, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 000272848, NIP: 876-236-07-41, zwany dalej Spółką lub Administratorem.
      3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy się kontaktować pisemnie na adres siedziby Spółki wskazany w pkt 2 powyżej, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@szczepanki.pl.
      4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
       • Zawarcie i wykonywanie umów;
       • Obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń;
       • Przedstawienie oferty towarów i usług;
       • Nawiązanie współpracy biznesowej;
       • Udzielenie odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego;
      5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
       • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, w której stroną lub osobą wskazaną do kontaktów jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
       • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z kodeksu cywilnego i przepisów podatkowych, w tym ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o rachunkowości;
       • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnione interesy Administratora, obejmujące możliwość nawiązywania relacji biznesowych, przedstawiania oferty na żądanie potencjalnego klienta, udzielania odpowiedzi na pytania, umożliwienie obrony i dochodzenie roszczeń.
      6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy. W przypadku potencjalnych klientów dane będą przetwarzane do czasu nawiązania współpracy i zawarcia umowy (od tego momentu dane są przetwarzane jak dane klienta). W przypadku nie nawiązania współpracy dane będą niezwłocznie usuwane.
      7. Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Jednakże dane osób działających w imieniu klientów i kontrahentów mogą być przekazywane Administratorowi w treści zawieranych umów lub zleceń. Kategorie takich danych osobowych to: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce pracy, służbowe dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu. Administrator może także pozyskiwać dane z ogólnodostępnych źródeł, takich jak KRS, CEIDG czy biała lista podatników w celu próby nawiązania współpracy lub weryfikacji danych rejestrowych klienta/kontrahenta. Zakres pozyskanych danych jest zgodny z zakresem publicznie udostępnionych w tych rejestrach informacji.
      8. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, w szczególności: przedsiębiorstwom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, IT, prawne, podwykonawcom, operatorom usług pocztowych, firmom kurierskim.
      9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się pisemnie lub mailowo z Administratorem.
      10. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa.
      11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości przekazania oferty, nawiązania współpracy oraz zawarcia i wykonania Umowy.
      12. Informujemy, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Spółka nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.
      13. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
      1. II. Informacja o plikach cookies

      1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
      2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
      3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Młyny Szczepanki z siedzibą pod adresem Szczepanki 3, 86-320 Łasin.
      4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
       • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
       • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
       • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
      5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
      6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
       • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
       • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
       • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
       • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
      7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
      8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
      9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.