Zapytanie ofertowe

Na dostawę i uruchomienie zrobotyzowanego stanowiska do paletyzacji zgrzewek mąk 10 x 1 kg w ramach zakładzie Zamawiającego w miejscowości Szczepanki gmina Łasin województwo Kujawsko -pomorskie
Kod CPV
42000000-6 maszyny przemysłowe
42997300-4 roboty przemysłowe

Zamawiający:
Młyny Szczepanki sp. z o. o. z siedzibą w Szczepankach
Szczepanki 3
86-320 Łasin

W wyniku postępowania Zamawiający zamierza wyłonić jednego wykonawcę, z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia.

Przedmiot zamówienia
Dostawa i uruchomienie zrobotyzowanego stanowiska do paletyzacji zgrzewek mąk 10 x 1 kg, w zakładzie Zamawiającego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
Robot paletyzujący zgrzewki z postumentem i chwytakiem wraz z systemem sterowania o minimalnej wydajności 12 zgrzewek na minutę.
Przenośnik rolkowy do detali
Przenośniki rolkowe do palet w tym układ pneumatyczny do bazowania palety
Rozdzielnica zasilająco-sterująca wraz panelem operatorskim
Automat drukująco- etykietujący do zgrzewek mąki
Waga dynamiczna do detali
Wygrodzenie bezpieczeństwa
Komunikacja Ethernet i profinet
Kurtyna bezpieczeństwa z mutingiem
Skaner kodu kresowego
Czujnik RFID palety
Czujniki przepełnienia miejsc odkładczych
Czujniki obecności detali i palet na przenośnikach
Oprogramowanie
Niezbędne trasy kablowe wraz z kablami.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiający oczekuje:
a) Wykonania koncepcji i projektu zrobotyzowanego stanowiska paletyzacji,
b) Wykonania kompletnego stanowiska zrobotyzowanego wraz z instalacjami, rozdzielnicą automatyki i sterowania oraz wygrodzeniem bezpieczeństwa,
c) Dostawy, montażu, konfiguracji i uruchomienia robota, maszyn i urządzeń objętych ofertą,
d) Opracowania oraz konfiguracji oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania przedmiotu umowy,
e) Inwentaryzacji istniejących i zamówionych maszyn Zamawiającego, a także ich integracji ze zrobotyzowanym stanowiskiem paletyzacji, pozwalającej na płynne współdziałanie w procesie produkcyjnym,
f) Asysty przy odbiorze wstępnym maszyny pakującej mąki, w zakładzie producenta,
g) Wykonania testów roboczych i szkolenia dla personelu Zamawiającego przed odbiorem przedmiotu umowy.

Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawców. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Termin realizacji umowy
Zamawiający oczekuje, realizacji zamówienia w terminie do dnia 15 maja 2024 r.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
a) Posiadanie wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował przynajmniej 2 przemysłowe instalacje zrobotyzowane w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert.
b) dokumentem potwierdzającym spełnienie tego warunku jest oświadczenie oferenta.

Dokumenty wymagane przy złożeniu oferty:
1. Aktualny wypis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
2. Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS – nie starsze niż 30 od dnia składania oferty
3. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec skarbu Państwa – nie starsze niż 30 dni od dnia składania oferty.

Istotne postanowienia umowy i warunki zmiany istotnych postanowień umowy
1. Zasady płatności wynagrodzenia:
a. 40% – 7 dni po podpisaniu umowy,
b. 20% – bezpośrednio przed dostawą elementów/materiałów,
c. 20% – po dostawie i montażu urządzeń i materiałów,
d. 20% – po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
2. Gwarancja Wykonawcy na przedmiot umowy na okres co najmniej 24 miesięcy.
3. Przeprowadzenie testów roboczych przed odbiorem końcowym, w celu weryfikacji prawidłowości działania przedmiotu umowy oraz jego współdziałania z innymi maszynami Zamawiającego.
4. Kara umowna za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% wartości przedmiotu umowy.
5. Prawo do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej 30 dni lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
6. Udzielenie Zamawiającemu licencji na używanie zainstalowanego w przedmiocie umowy oprogramowania na czas nieoznaczony, bez możliwości jej wypowiedzenia.
7. Wykonawca w okresie montażu i testów urządzenia zapewni niezakłóconą pracę maszyny pakującej.
8. Zmiana istotnych postanowień umowy możliwa jest po zgodnej akceptacji obu stron umowy.

Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego – koperta z oznaczeniem oferta na dostawę i uruchomienie zrobotyzowanego stanowiska do paletyzacji zgrzewek mąk 10 x 1 kg.

Sposób przygotowania oferty :

Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim i zawierać wszystkie niezbędne załączniki.
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji w imieniu oferenta.

Kontakt w przypadku pytań lub wątpliwości

Małgorzata Malinowska 605 466 120
Adam Koc 665 342 562

Kryteria oceny oferty
Cena – 100%
Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium:
Najniższa cena za realizację przedmiotu zamówienia uzyska największą ilość punktów.

Zamawiający na każdym etapie zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyn.

Inne aktualności